USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE
W zakresie naszej oferty mieści się wykonawstwo:
 • linii średniego napięcia,
 • stacji transformatorowych,
 • sieci rozdzielczych niskiego napięcia:
  • przemysłowych
  • osiedli mieszkaniowych
  • oświetleniowych.
 • przyłącza elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe,
 • linie zasilające,
 • złącza,
 • WLZ-ty,
 • tablice licznikowe i zabezpieczeń głównych
 • instalacje wewnętrzne.

Tego typu roboty wykonujemy od 10 lat na rzecz Zakładu Energetycznego Opole S.A oraz wielu innych inwestorów, urzędów, zakładów państwowych i prywatnych oraz zleceniodawców indywidualnych.

Posiadamy potencjał i doświadczenie umożliwiające przyjęcie obowiązków eksploatacji oświetlenia ulicznego i innych sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

Jesteśmy w pełni przygotowani zarówno w zakresie potencjału pracowniczego, sprzętowego jak i finansowego do wykonywania wszelkich robót na terenie całego województwa. Nasi pracownicy zarówno dozoru jak i wykonawstwa bezpośredniego posiadają zarówno kwalifikacje jak i uprawnienia konieczne do wykonywania powyższych prac.

Przedmiotowe prace możemy wykonywać stosując do rozliczeń następujące zasady:

Rozliczenie wg. zasad określonych w KNR i KSNR przy zastosowaniu stawek i narzutów określanych w “ORGBUD” lub “SEKOCENBUD” za kwartał poprzedzający zlecenie robót - z możliwością znacznego ich obniżenia.
Rozliczenie robót na podstawie cen umownych
Wielkość stosowanych obniżek stawek, narzutów oraz cen umownych ustalonych w drodze negocjacji zależy od zakresu i wielkości zlecenia.
W przypadku organizowania przez Państwa konkursu ofert prosimy o uwzględnienie naszej propozycji.